Doprava zadarmo pri objednavke nad 240 €Ku každej objednanej súprave, darček ZDARMA.Možný osobný odber.

Všeobecné obchodné podmienky
(ďalej len „VOP“)

Právne vzťahy neupravené týmito VOP sa v prípade ak je kupujúcim spotrebiteľ riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník; zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov; zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.; zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Právne vzťahy neupravené týmito VOP sa v prípade ak je kupujúcim podnikateľ riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Na tieto právne vzťahy sa nevzťahujú tie ustanovenia VOP, ktoré tieto VOP vyslovene vymenúvajú ani právne predpisy týkajúce sa ochrany spotrebiteľa.

Čl. I.
Úvodné ustanovenia

1. Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy (ďalej „zmluva“) uzatvorenej na diaľku prostredníctvom internetového obchodu dostupného v rámci webovej stránky https://ivkaart.com/, ktorej predmetom je predaj tovaru (ďalej len „internetový obchod“).
2. Tieto VOP sa vzťahujú na všetky zmluvy uzatvárané prostredníctvom vyššie uvedeného internetového obchodu, a to bez ohľadu na to, či je Kupujúci podnikateľom alebo spotrebiteľom. Ustanovenia nevzťahujúce sa na prípady keď je Kupujúci podnikateľom sú čl. V., VI. bod. 6, 7, 8, 9, VII., IX. VOP ako aj ďalšie ustanovenia VOP, v ktorých sa vyslovene uvádza, že sa nevzťahujú na prípady keď je Kupujúci podnikateľom ako aj ustanovenia, ktoré upravujú právny vzťah vyslovene len so spotrebiteľom.
3. Individuálne obchodné podmienky je možné dojednať v osobitnej kúpnej zmluve na základe vzájomnej dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim a také podmienky majú prednosť pred ustanoveniami VOP.
4. Predávajúcim je Prevádzkovateľ internetového obchodu:
Obchodné meno: VAŠE VYSNÍVANÉ BÝVANIE, s.r.o.
IČO: 50 794 205
DIČ: 2120483442
Sídlo: Lúčna 148/27, 971 01 Prievidza
zap. v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 34455/R
udelenie oprávnenia na podnikanie: živnostenský register Okresného úradu Prievidza, č. živ. registra: 340-39722
tel.: +421 907 314 767; e-mail: info@ivkaart.com
5. Kupujúcim je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej aj „spotrebiteľ“) alebo fyzická či právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (ďalej aj „podnikateľ“).
6. Orgán dozoru, ktorému činnosť Predávajúceho podlieha:
Slovenská obchodná inšpekcia, P. O. BOX 29
Bajkalská 21/A,827 99 Bratislava
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova59, 911 01 Trenčín

Čl. II
Informácie o tovare a cenách

1. Informácie o tovare, vrátane ceny jednotlivého tovaru, hlavných vlastností a dostupnosti tovaru, sú uvedené v rozhraní internetového obchodu pri jednotlivom tovare.
2. Predávajúci nie je platcom DPH. Cena uvedená pri jednotlivom tovare je konečnou cenou tovaru, ktorá nezahŕňa náklady spojené s dopravou tovaru.
3. Predávajúci môže poskytnúť Kupujúcemu zľavu z ceny tovaru. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne Predávajúci s Kupujúcim inak.

Čl. III
Kúpna zmluva

1. Kupujúci si od Predávajúceho objednáva tovar, ktorý si zvolil z katalógu internetového obchodu jeho vložením do elektronického nákupného košíka a vyplnením elektronického objednávkového formulára.
2. Kupujúci je povinný do príslušných textových polí objednávkového formulára v užívateľskom prostredí internetového obchodu vyplniť pravdivé a úplne všetky požadované údaje, najmä meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu, e-mailový a telefonický kontakt, spôsob dodania tovaru, prípadne iné údaje označené v objednávkovom formulári ako povinné.
3. Pred zaslaním objednávky je Kupujúci povinný oboznámiť sa s týmito VOP a podmienkami ochrany osobných údajov. Oboznámenie Kupujúci potvrdí zaškrtnutím poľa „Oboznámil som sa s obchodnými podmienkami“ a „Oboznámil som sa s podmienkami spracovania osobných údajov“.
4. Objednávku Kupujúci odošle kliknutím na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“.
5. Odoslaná objednávka je návrhom Kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy s Predávajúcim, ak obsahuje všetky požadované údaje.
6. Po prijatí objednávky Predávajúci bezodkladne zašle Kupujúcemu potvrdzujúci e-mail o prijatí objednávky. Potvrdenie o prijatí objednávky nie je jej akceptáciou.
7. Zmluvný vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim vzniká až záväzným akceptovaním objednávky zo strany Predávajúceho, a to odoslaním záväzného potvrdenia (akceptácie) na e-mailovú adresu Kupujúceho. Odoslaním záväznej akceptácie Kupujúcemu dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, ktorá sa týmto stáva záväznou pre obidve zmluvné strany (Predávajúceho aj Kupujúceho).
8. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, ktorý je predmetom zmluvy až do úplného zaplatenia kúpnej ceny za tovar Kupujúcim.
9. Uzavretím kúpnej zmluvy sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu objednaný tovar a Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať, zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu a náklady spojené s dopravou tovaru.
10. Predávajúci nie je povinný uzavrieť zmluvu s osobami, ktoré v minulosti porušili svoje povinnosti vyplývajúce z uzavretej kúpnej zmluvy vrátane VOP.
11. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu, poštovné a iné poplatky) požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne alebo telefonicky).

Čl. IV
Platobné podmienky a dodacie podmienky

1. Spôsob zaplatenia kúpnej ceny, miesto plnenia (doručenia), spôsob a cenu dopravy si Kupujúci záväzne zvolí podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci pri vypĺňaní objednávkového formulára.
2. K cenám za jednotlivý tovar sa pripočítajú náklady spojené s balením tovaru a dodaním tovaru podľa zvoleného druhu dopravy v rozhraní internetového obchodu.
3. V prípade zvolenia spôsobu platby tovaru na dobierku je možnosť platby v hotovosti alebo bezhotovostne závislá od možností vybraného dopravcu.
4. V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom sa odporúča Kupujúcemu uviesť variabilný symbol určený Predávajúcim z dôvodu jednoduchšieho priradenia platby.
5. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje Kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa platobných služieb.
6. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru.
7. Daňový doklad je spolu s tovarom dodávaný Kupujúcemu pri prevzatí tovaru.
8. Ak sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodli inak, Predávajúci je povinný dodať tovar Kupujúcemu najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Lehota na odoslanie tovaru je uvedená v užívateľskom prostredí internetového obchodu. Ak je tovar skladom, zvyčajne sa odovzdáva na prepravu do 7 dní a doručuje sa do 14 dní odo dňa jeho odoslania.
9. Na spotrebiteľa prechádza nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru jeho odovzdaním. Na podnikateľa prechádza nebezpečenstvo škody na tovare v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a podnikateľ poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.
10. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar, ako aj jeho obal, pri jeho prevzatí od dopravcu alebo pri prevzatí u Predávajúceho. V prípade, že Kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi alebo v prípade osobného prevzatia tovaru u Predávajúceho oznámiť Predávajúcemu a za ich prítomnosti skontrolovať stav tovaru.
11. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane, alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady s opakovaním doručovaním, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
12. V prípade mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej a nezavinenej udalosti (vyššia moc) nenesie Predávajúci zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

Čl. V
Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim
Poučenie spotrebiteľa o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru:
a/ do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru, alebo
b/ pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa písm. a/.
2. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný; alebo ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu; alebo ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
3. Ak Predávajúci nesplní svoj záväzok dodať vec v lehote podľa čl. IV. bod 8. VOP a nedodá vec ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu Kupujúcim, má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.
4. Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa zmluva od začiatku a rovnako sa od začiatku zrušuje aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej Kupujúci odstúpil. Od Kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy, okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v čl. V. bod 11. a čl. V. bod 12.
5. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči:
a/ na adrese sídla Predávajúceho uvedenej v čl. I. bod 4. alebo b/ e-mailom na e-mailovú adresu info@ivkaart.com
Kupujúci môže na odstúpenie od zmluvy použiť formulár podľa prílohy č. 1 k VOP.
6. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa čl. V. bod 1. písm. a/.
7. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
8. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.
9. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
10. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby za tovar pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
11. Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.
12. Pri odstúpení od zmluvy podľa tohto článku VOP znáša Kupujúci náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru, a to aj v prípade, ak sa jedná o vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
13. Kupujúcemu sa odporúča, aby vrátil tovar v originálnom, nepoškodenom balení. Ak originálne balenie nemá k dispozícií, je vhodné zabaliť tovar starostlivo tak, aby pri preprave nedošlo k jeho poškodeniu, najmä je vhodné vybrať krabicu s ohľadom na hmotnosť tovaru, oddeliť viacero kusov tovaru od seba tlmiacim materiálom, vyplniť krabicu výplňovým materiálom z dôvodu zamedzenia pohybu tovaru v krabici pri preprave a zalepiť krabicu lepiacou páskou.
14. V prípade ak Kupujúci vráti Predávajúcemu tovar, ktorý je poškodený alebo opotrebovaný (okrem bežného zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru), alebo inak nezodpovedajúci stavu, v ktorom bol tovar odoslaný, najmä pokiaľ sú odstránené pôvodné označenia tovaru (napr. visačky, nálepky, etikety atď.), je Kupujúci povinný Predávajúcemu nahradiť náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu a nahradiť škodu, ktorá mu tým vznikla. Predávajúci si nesmie jednostranne započítať takéto náklady alebo škodu na svoj záväzok voči Kupujúcemu podľa čl. VI. bod 8.
15. Ak je Kupujúcemu spolu s tovarom poskytnutý darček, darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim je uzatvorená s rozväzovacou podmienkou spočívajúcej v tom, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy Kupujúcim, darovacia zmluva stráca účinnosť a Kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť Predávajúcemu i poskytnutý darček vrátane všetkého, o čo sa obohatil.
Nemožnosť Kupujúceho odstúpiť od zmluvy
16. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
a/ poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, b/ predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, c/ predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, d/ predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, e/ predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, f/ predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, g/ predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť, h/ vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal Predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal, i/ predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil, j/ predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale, k/ poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, l/ poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Čl. VI.
Odstúpenie od zmluvy Predávajúcim

1. V prípade ak si Kupujúci zaslaný tovar od dopravcu neprevezme, má Predávajúci právo odstúpiť od zmluvy, a to v lehote 14 dní odo dňa prevzatia vráteného tovaru. 2. Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že sa pred odoslaním tovaru stane tovar nedostupným (napr. v dôsledku náhleho výpadku u výrobcu, alebo v prípade technickej chyby v katalógu internetového obchodu, alebo náhleho vypredania tovaru, ktorý sa v dôsledku technickej chyby nestihol v katalógu internetového obchodu aktualizovať).
3. Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak došlo k zjavnej chybe v cene tovaru, a to v lehote do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy.
4. Za odstúpenie od zmluvy sa v prípadoch podľa čl. VI. bod 2. a 3. považuje aj oznámenie Predávajúceho o zrušení objednávky.
5. Predávajúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u Kupujúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči:
a/ na adrese bydliska Kupujúceho uvedenej v objednávke alebo b/ e-mailom na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke.
6. Odstúpením od zmluvy sa zrušuje zmluva od začiatku a rovnako sa od začiatku zrušuje aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej Predávajúci odstúpil.
7. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.
8. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
9. Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.
10. Pri odstúpení od zmluvy Predávajúcim z dôvodu neprevzatia tovaru Kupujúcim znáša Kupujúci náklady na vrátenie tovaru, ktoré boli Predávajúcemu vyúčtované dopravcom v súvislosti so spätným zaslaním tovaru.

Čl. VII.
Reklamačný poriadok
Zodpovednosť Predávajúceho za vady

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí Kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Pri použitom tovare nezodpovedá za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
2. Záručná doba je u nového tovaru 24 mesiacov, u použitého tovaru 12 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
3. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
4. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
5. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
6. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
7. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
8. Ak tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.
9. Ak Kupujúci uplatní reklamáciu, Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť Kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu, t.j. o právach podľa čl. VII. bod 3. až 7.; na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré z týchto práv uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie Predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto bodu VOP začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy Predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
10. Reklamáciu je možné uplatniť u Predávajúceho, a to zaslaním reklamovaného tovaru popisu chyby tovaru, rozhodnutia o výbere uplatňovaného práva, kópie dokladu o kúpe tovaru alebo iného dokladu potvrdzujúceho u koho, kedy, čo a v akej cene bolo zakúpené a uvedením kontaktných údajov Kupujúceho (najmä spiatočná adresa, e-mail, telefónne číslo) na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v čl. I. bod 4 VOP. Odporúčame pre popis chyby a uvedenia kontaktných údajov využiť vzorový reklamačný protokol, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto VOP.
11. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
12. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim. Ako potvrdenie o vybavení reklamácie slúži aj reklamačný protokol, ktorý bol zaslaný Kupujúcim (ak Kupujúci túto možnosť využil) a ktorý bol v príslušných častiach doplnený Predávajúcim.
13. Spôsoby vybavenia reklamácie sú 1. odovzdanie opraveného výrobku, 2. výmena výrobku, 3. vrátenie kúpnej ceny, 4. vyplatenie primeranej zľavy z kúpnej ceny, 5. písomná výzva na prevzatie plnenia alebo 6. odôvodnené zamietnutie reklamácie.
14. Poučovaciu povinnosť podľa čl. VII. bod 9. prvá veta Predávajúci plní najmä poskytnutím vzorového reklamačného protokolu obsahujúcim príslušné poučenie, ktorý je Kupujúcemu zasielaný spolu s potvrdením o prijatí objednávky. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Kupujúceho (spotrebiteľa) byť osobitne poučený o jeho právach podľa všeobecného predpisu, ak neuplatní reklamáciu na vzorovom reklamačnom protokole, ktorý už poučenie obsahuje.
15. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
16. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Čl. VIII.
Sťažnosti a podnety

1. Iné sťažnosti a podnety je možné uplatniť u Predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči:
a/ na adrese sídla Predávajúceho uvedenej v čl. I. bod 4. alebo b/ e-mailom na e-mailovú adresu info@ivkaart.com
2. Spôsob vybavovania závisí od obsahu sťažnosti alebo podnetu a riadi sa primerane týmito VOP.

Čl. IX.
Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.
2. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, a to v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči:
a/ na adrese sídla Predávajúceho uvedenej v čl. I. bod 4. alebo b/ e-mailom na e-mailovú adresu info@ivkaart.com
3. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci na jeho žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
4. Subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je:
a/ Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Bajkalská 21/A, p. p. 29
827 99 Bratislava 27
tel.: + 421 2/58 27 21 23, + 421 2/58 27 21 41; e-mail: ars@soi.sk, adr@soi.sk
b/ iný subjekt zapísaný v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 1 písm. a/ zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je dostupný na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
5. Spotrebiteľ môže využiť platformu alternatívneho riešenia sporov online, ktorá je dostupná na webovej adrese: zobraziť
6. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporov v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle. Poplatok nesmie presiahnuť sumu päť (5) Eur vrátane dane z pridanej hodnoty.

Čl. X.
Ochrana osobných údajov

1. Na spracúvanie a ochranu osobných údajov sa vzťahuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“); zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podmienky spracúvania osobných údajov sú zverejnené na webovej stránke: GDPR

Čl. XI.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva sa uzatvára v Slovenskom jazyku a právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
2. Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
3. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
4. Všetky práva k webovým stránkam Predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, videí, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu alebo ich časti je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať bez súhlasu Predávajúceho. 5. Znenie VOP môže Predávajúci meniť či dopĺňať. Zmenou alebo doplnením VOP nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté pred dobou účinnosti nového znenia VOP. 6. Prílohou týchto VOP je:
- vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy pre spotrebiteľa ako príloha č. 1;
- vzorový reklamačný protokol pre spotrebiteľa ako príloha č. 2.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 10.11.2021

Nákupný košík